آموزش رباتیک ( بخش پنجم )

در آموزش رباتیک بخش پنجم قصد داریم تا شما را با نحوه ی استفاده از بوش وشفت چالیک آشنا نماییم.
در نوشته های قبلی با برخی از قطعات چالیک آشنا شدید. در این قسمت با نحوه کار با بوش و شفت آشنا خواهیم شد.

نحوه استفاده از شفت

همان طور که بر روی شفت ملاحظه میکنید یک فرو رفتگی وجود دارد ، این فرو
رفتگی میبایست درون برآمدگی هر یک از قطعات که میخواهیم استفاده کنیم قرار گیرد
آموزش رباتیک بخش پنجم

نحوه استفاده از بوش

بوش در روی شفت استفاده میشود و در جاهایی از آن استفاده میکنیم که شفت امکان
خروج از جای خود را دارد. در این مواقع دقت کنید نباید بوش را به قدری به قطعات
نزدیک کنیم که شفت نتواند در جای خود بچرخد و همواره فاصله ی کمی وجود دارد
برای درک این مطلب قطعه ی زیر را بسازید
آموزش رباتیک بخش پنجم 2

حال شفت را به کمک بوش در
جای خود محکم میکنیم
به گونه ای که در جای خود آزادانه بچرخد

آموزش رباتیک بخش پنجم 3

حال این کار را با یک بوش به گونه ای
که در شکل مشخص شده است نیز
میتوان انجام داد
آموزش رباتیک بخش پنجم 4