چگونه از آچار چالیک استفاده کنیم

استفاده از آچار پایه ای ترین بخش برای کار با سایر قطعات ساخت ربات چایک می باشد. استفاده درست از این ابزار کار شما را در مراحل بعدی بسیار راحت خواهد کرد

نحوه استفاده از آچار

الف : ابتدا آچار را درون شیاری که روی پین وجود دارد قرار می دهیم و سپس به آرامی
در جهت پایین همانطور که در شکل مشخص است نیرو وارد می کنیم تا پین از جای
خود خارج شود
استفاده از آچار 1
استفاده از آچار 2

ب : آچار را از قسمت انتهایی آن و از پشت پین وارد المان میکنیم و به پین نیرو وارد
میکنیم تا پین از جای خود خارج شود
استفاده از آچار 3
استفاده از آچار 4

نحوه خارج کردن پین 90 از المان

برای خارج کردن پین 90 از المان فقط میتوانیم از قسمت انتهایی آچار استفاده کنیم
استفاده از آچار 5

نحوه خارج کردن پین 90 از پین 90

برای خارج کردن پین 90 از پین 90 ابتدا پین 90 را که سر آن آزاد
است درون یک المان قرار میدهیم و سپس با انتهای آچار به پینی که
درون آن قرار دارد نیرو وارد میکنیم تا از جای خود خارج شود
پین 90
پین 90-2

نکاتی در مورد المان ها و پین ها

درون هر یک از خانه های المان از هر دو طرف پله ای وجود دارد که مانع
از این می شود که پین تا انتهای خانه فرو برود و همچنین در هر خانه
میتوانید از هر دو طرف پین قرار دهید و قطعات را روی آن بگذرید