بررسی انواع اهرم نوع اول

انواع اهرم ها وجود دارند که در واقع کار هر یک از آنها این می باشد
که انجام کار ها را برای ما ساده تر می کنند . در این بخش با انواع اهرم
نوع اول آشنا خواهیم شد.

حالت اول اهرم نوع اول

در این حالت تکیه گاه در وسط نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد
بنابراین بازوی محرک ( LE ) با بازوی مقاوم ( LR ) برابر است
انواع اهرم 1

حالت دوم اهرم نوع اول

در این حالت تکیه گاه به نیروی مقاوم نزدیک تر است بنابراین
بازوی محرک ( LE ) از بازوی مقاوم ( LR ) بزرگتر است
انواع اهرم 2

حالت سوم اهرم نوع اول

در این حالت تکیه گاه به نیروی محرک نزدیک تر است
بنابراین بازوی مقاوم ( LR ) از بازوی محرک ( LE ) بزرگتر است
انواع اهرم 4

حال برای تفهیم بیشتر اهرم نوع اول تمرین زیر را انجام می دهیم. ابتدا با دنبال مراحل زیر یک اهرم می سازیم.
آموزش اهرم 1
حال با قطعات چالیک یک وسیله می سازیم تا بتوانیم به کمک اهرم آن را بلند کنیم
آموزش اهرم 2
در این مرحله اهرمی که ساختیم به دو شکل زیر برای بلند کردن وسیله بالا استفاده میکنیم
آموزش اهرم 3
آموزش اهرم 4
در کدام حالت بلند کردن بار راحتتر است؟
هر کدام از حالت ها کدام مدل از اهرم را نشان می دهد؟
حال اگر طول بازوی مقاوم و بازوی محرک یکسان بود چه اتفاقی می افتاد؟