اسباب‌بازی‌ها و بازی‌های مختلف هر کدام به نوعی بر رشد ذهنی و جسمی کودک
و مهارت‌های او تاثیر می‌گذارند، اما بازی های ساختنی نقش بسزایی در این زمینه دارند،
تاثیری همه جانبه که حتی آینده کودک را در بزرگسالی نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند.
کودک چیزی می سازد، آن را مشاهده می کند و هر زمانی که دوست داشت آن را بدون
هیچ گونه ترسی خراب می کند و از نو می سازد.
چون کودک در بازی در ساختن و خراب کردن آزادی عمل دارد احساس خستگی نمی کند.
این عمل باعث می شود کودکان برای روبرو شدن با مسائلی در زندگی واقعی از روش های
مختلفی استفاده کنند و اگر راه بهتری یافتند به راحتی راه قبلی را رها کنند.
در بازی های ساختنی، کودک معمولاً باید دقایق بسیاری را صرف ساختن شی ء مورد نظر کند.
اهمیت ایگونه بازی در این است که یادگیری کودک هیچ وقت جنبه تکراری و خسته کننده
پیدا نمی کند و به وسیله قطعات می توان اشکال مختلف و جدید درست کرد.
قطعات به سهولت روی هم سوار می شوند و به آسانی شکل می گیرند، به همین دلیل
مورد توجه و علاقه کودکان بوده و می توانند هر روز چیز جدیدی بسازند و از آن لذت ببرند