یک شرکت خودروسازی آلمانی از طرح اولیه ای برای ارسال بسته های پستی به وسیله

سگ های رباتیک رونمایی کرده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، در

آینده ای نزدیک سگ های رباتیک بسته

های پستی را به مقصد می رسانند.شرکت خودروسازی Continental در آلمان از طرح ا

ولیه سیستم تحویل کالایی رونمایی

کرده که در آن سگ های رباتیک از ون های خودران بیرون می پرند و بسته ها را در خانه

هاتحویل می دهند.

درهمین راستا «کانتیننتال» با شرکت رباتیک ANYbotic همکاری می کند. این شرکت در

تولیدربات های چهارپا مشهور است که می توانند درها را باز کنند و سوار آسانسور شوند. علاوه

برآنشرکت آلمانی یک تاکسی رباتیک برای رساندن سگ ها ی نامه رسان به مقصد نیز طراحی

کردهاست.

تاکسی مذکور CUbE نام دارد و یک ون خودران است که می تواند یک یا چند ربات را همزمان

جابه جا کند.هنگامیکه ون به مقصد خود برسد، یکی از سگ های رباتیک از در انتهای خودرو

بسته ارسالیرا در منزل تحویل می دهد.کانتیننتال در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی

نمونه اولیهاین طرح را نمایش داد.

سگ رباتیک می تواند از ون بپرد یا از پله ها بالابرود، سپس بسته را دم در خانه تحویل دهد

وحتی زنگ در خانه را بزند!