گروه علم و فناوری: یک شرکت تجاری برای رفع مشکل انزوای اجتماعی افراد و

کاسته شدناز فشارهای روحی و درگیری های ذهنی آنها یک سیستم رباتیک منحصر

به فرد ابداع کرده است.سیستم رباتیک هوشمند ElliQ اولین بار در نمایشگاه سی

ای اس ۲۰۱۹ به نمایش گذاشته شد.سیستم مذکور شباهت های قابل توجهی

با بلندگوهای هوشمند و از جمله الکسا دارد و از سه بخشتشکیل شده است.این

سه بخش شامل میکروفون، بلندگو و یک قسمت شارژ مغناطیسی هستند.همچنین یک

تبلت مجهز به دوربین هم به این سیستم متصل می شود و مجموعه این سیستم با

استفادهاز یک صدای هوشمند با کاربر صحبت می کند.دوربین و میکروفون

این مجموعه با استفاده از هوشمصنوعی قادر به بررسی اتاق کاربر، مشاهده و

شنیدن صحبت یا عدم صحبت وی با دیگران،کنترل تلویزیون و برنامه درحال

پخش توسط آن و غیره هستند. اگر این سیستم به این نتیجه برسدکه

فرد در شرایط روحی خوبی نیست یا چندان حوصله ندارد تلاش می کند با کاربر تعامل زبانی

برقرار کندو به عنوان مثال برای وی جک یا خبرهایی جذاب تعریف می کند.

پیشنهاد پخش موسیقی روحیه بخش یا پخش ویدئوهای الهام بخش تد از جمله دیگر اقداماتی است

که این سیستم قادر به انجام آن است.این سیستم که به صورت متنی نیز عمل می کند

برای برنامه ریزیامور و به یادآوردن کارهای مهم هم قابل استفاده است و هزینه خرید آن ۱۵۰۰ دلار است.