پروژه های برگزیده با قطعات رباتیک چالیک

این پروژه ها جز کارهای برتری می باشد که با قطعات رباتیک چالیک ساخته شده است. شما نیز می توانید پروژه هایی را که می سازید برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی توسط کارشناسان ما و داوری پروژه توسط آنها کار شما نیز در این بخش قرار گیرد.
برای ارسال کارهای خود از پروژه خود در سه نمای مختلف عکس بگیرید و توضیحی مختصر از کارایی آن بنویسید و از طریق ایمیل برای ما ارسال نمایید. پس از آن کارشناسان ما پروژه های ارسال شده را به صورت فصلی داوری خواهند نمود و بهترین آنها را به نام خود شما در این بخش قرار خواهند داد

قطعات رباتیک