توضیحات پروژه

جرثقیل ساختمانی چالیک

جرثقیل ساختمانی چالیک یکی از سازه های نسباتا بزرگ ساخته شده با قطعات ساخت ربات چالیک می باشد. طول قسمت بالایی این سازه برابر 70 سانتیمتر می باشد.
در نمونه واقعی این جرثقیل ها حفظ تعادل امری ضروری می باشد بنابراین در نمونه ساخته شده
با قطعات چالیک نیز این امر ضروری می باشد. این سازه با استفاده از دو موتور حرکت خواهد کرد.
یکی از این موتور ها برای بالا کشیدن بار با استفاده از قرقره ها و دیگری برای حرکت
دورانی قسمت بالایی جرثقیل استفاده خواهد شد. پایه ی جرثقیل بنا به نظر شما و با حفظ اصول
ساخت سازه ها می تواند طول های متفاوتی داشته باشد.