توضیحات پروژه

ربات کارگر چالیک

ربات کارگر چالیک با استفاده از 4 موتور ساخته شده است
که دو عدد از موتور ها برای راه اندازی و حرکت
ربات مورد استفاده قرار می گیرد و دو موتور دیگر برای راه
اندازی بازوی ربات مورد استفاده قرار
می گیرد. بنابراین این ربات یک بازو با دو درجه آزادی دارد که بدین معنا می باشد که بازوی آن می تواند
دو حرکت مستقل از هم انجام دهد. از بازوی این ربات می توانید برای بلند کردن اجسام گوناگون از روی
زمین استفاده نمایید. توجه داشته باشید که برای راه اندازی این ربات نیاز به یک برد چهار کانال و یا دو برد
دو کانال دارید که بتواند همزمان چهار موتور مختلف را کنترل نماید. آشنایی با کارکرد چرخدنده های ساده ،
اهرم ها ، و قرقره ها از ویژگی های آموزشی این ربات می باشد.