توضیحات محصول

برای ساخت سازه اصلی قطعات خود به این المان ها نیاز خواهد داشت. المان 11 خانه یکی از المان های بلند قطعات ساخت ربات چالیک می باشد که برای اتصالات بلند کاربرد خواهد داشت. این المان را می توانید با استفاده از قطعات اتصال چالیک به شکل های گوناگون به یکدیگر متصل نمایید. همچنین به دلیل ساختار این المان ها به راحتی می توانید شفت چالیک را از داخل آن عبور دهید به گونه ای که به راحتی در جای خود دوران داشته باشد. توجه داشته باشید برای ساخت سازه مناسب به منظور قرار دادن سایر قطعات ساخت ربات چالیک ابتدا طرح کلی را در ذهن و یا روی کاغذ پیاده سازی کنید تا کمترین میزان خطا را در کار خود داشته باشید. برای جدا کردن المان ها از یکدیگر از آچار مخصوصی که به این منظور طراحی گردیده استفاده نمایید.