توضیحات محصول

شما می توانید قطعات مختلف چالک را که می بایست حول یک محور بچرخند را روی شفت چالیک سوار کنید. به دلیل شکل این شفت و فرو رفتگی که روی آن وجود دارد و متناسب با این فرو رفتگی روی تمام قطعات دیگری که می بایست روی این شفت قرار گیرند زائده ای قرار دارد که این امر مانع هرز گشتن قطعات مختلف روی این شفت خواهد شد. توجه داشته باشید که اندازه ی این شفت متناسب با خانه هایی می باشد که روی المان ها قرار گرفته است و می تواند به راحتی و با سرعت های مختلف درون این خانه ها دوران داشته باشد. همواره برای استفاده از شفت ها پیشنهاد می گردد که دو طرف آن را مهار نماییم تا به این طریق از لنگ زدن آن جلوگیری کنیم.