توجه نمایید به موتور این گیربکس یک کانکتور مخابراتی دو پین پایه بلند لحیم شده است